Bài viết dưới đây là mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ diệt côn trùng và những điều lệ cần tham khảo khi bạn muốn sử dụng dịch vụ diệt côn trùng tại nhà.

Hợp đồng cung cấp dịch vụ diệt côn trùng theo mẫu được sử dụng nhiều nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Về việc diệt côn trùng

Số: ………-………

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự, Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện hành;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên.
Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại văn phòng Công ty GFC – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:
BÊN A (Bên sử dụng dịch vụ): ……………………………………..
Đại diện:
Ông/Bà …………………………………                  Chức vụ:………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………
Mã số thuế: ……………..………………………………………………..
Số điện thoại: ……………..………………………………………………..
BÊN B (Bên cung cấp dịch vụ): CÔNG TY …………………………………….. – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện:
Ông/Bà …………………………………                  Chức vụ: ……………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………
Điện thoại: ……………….……………………………………………….
Mã số thuế: ……………………………………………………………….
Số tài khoản:………………………………………………………………
Tên tài khoản:……………………………………………………………..
Ngân hàng:…………………………………………………………………

“Điều khoản hợp đồng dịch vụ Diệt côn trùng”

Điều 1. Nội dung dịch vụ

Hợp đồng này được ký kết giữa Bên A và Bên B để quy định các điều khoản, điều kiện cũng như các quyền và nghĩa vụ của các Bên phát sinh trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ diệt côn trùng, cụ thể như sau:
Bên B nhận diệt côn trùng cho Bên A tại địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Diện tích Tổng diện tích sử dụng dịch vụ [………m2]
Thời hạn Hợp đồng

Số tháng: ……………..

Từ ngày ……………..

đến ngày ……………..

Kỳ sử dụng dịch vụ chuyên sâu Số tháng: ……………..
Từ ngày ……………..
đến ngày ……………..
Danh mục dịch vụ Dịch vụ diệt côn trùng
Tần suất dịch vụ ………………

Loài gây hại mục tiêu

Chuột: ……………..
Gián: ……………..
Kiến: ……………..Các loại côn trùng bay: ……………..
Dịch vụ kiểm soát định kỳ VNĐ/tháng
Dịch vụ kiểm soát côn trùng bay và thiết bị bắt côn trùng bay
Tổng
V.A.T (10%)
Tổng cộng               
Thanh toán Thanh toán trong vòng 07 ngày từ ngày Bên B hoàn thành công việc. Sau khi Bên B nhận được tiền thanh toán từ Bên A sẽ xuất hóa đơn tài chính cho Bên A.

Điều 2. Thời hạn Hợp đồng

 1. Hợp đồng sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, chi phí cho việc diệt côn trùng sẽ được tính từ tháng bắt đầu sử dụng dịch vụ diệt côn trùng trừ trường hợp được quy định khác đi theo một thỏa thuận được ký riêng.
 2. Thời hạn dịch vụ

Ngày bắt đầu: Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày kết thúc: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Nếu một trong các Bên muốn chấm dứt trước khi kết thúc thời hạn của hợp đồng cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, Bên đó sẽ phải thông báo cho Bên kia về dự định của mình ít nhất một (1) tháng trước ngày dự định chấm dứt Hợp đồng này.

Điều 3. Nghiêm cấm trong Chuyển giao và Bảo mật

 1. Trừ khi đạt được chấp thuận trước bằng văn bản từ Bên kia, các Bên không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ 3 nào.
 2. Bên B sẽ không tiết lộ cho các công ty cạnh tranh của Bên A hoặc những người khác bất kỳ thông tin nào về Bên A mà Bên B được tiết lộ bởi người có thẩm quyền của Bên A cho mục đích thực hiện Hợp Đồng này hoặc ngẫu nhiên thu thập được hoặc biết được trong quá trình ký kết và thực hiện Hợp đồng này.

Điều 4. Lắp đặt, thay đổi, hoặc tháo dỡ thiết bị

 1. Bên B sẽ lắp đặt các thiết bị được nêu tại Hợp đồng này (nếu có) một cách thích hợp cho việc cung cấp hiệu quả các dịch vụ. Sau khi lắp đặt thiết bị, Bên B sẽ kiểm tra lại để xem thiết bị có được vận hành một cách thỏa đáng hay không. Tuy nhiên, lưu ý rằng, đối với các công việc mà cần phải nắm rõ cấu trúc của địa điểm cần kiểm soát, ví dụ như đường dây điện thì Bên A phải thực hiện.
 2. Trong trường hợp cần thay đổi phương án kiểm soát côn trùng do tình hình của Bên A và/hoặc những thay đổi trong môi trường dịch vụ của địa điểm cần kiểm soát, các thiết bị sẽ được thay đổi hoặc bổ sung với chi phí do Bên A chịu.
 3. Bên A sẽ không lắp đặt, thay đổi, hoặc tháo dỡ thiết bị theo ý riêng của mình; thay vào đó, sẽ yêu cầu Bên B thực hiện những việc này. Trước khi lắp đặt, thay đổi, hoặc tháo dỡ thiết bị, Bên B sẽ thảo luận với Bên A để giảm tối đa thiệt hại đối với địa điểm cần kiểm soát.
 4. Bên A sẽ không đưa ra ý kiến về những thiệt hại không thể tránh khỏi đối với cơ sở của Bên A (các vết xước, lỗ đinh, keo dính silicon..) khi các thiết bị hoặc các đồ phụ tùng được lắp đặt theo Hợp đồng giữa hai Bên bị tháo dỡ khi chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ diệt côn trùng.

Điều 5. Thay đổi Phạm vi Dịch vụ Kiểm soát

 1. Trong trường hợp cần thiết phải thay đổi các phương án dịch vụ diệt côn trùng do việc mở rộng và xây dựng lại, hoặc thay đổi trong cơ cấu, mục đích sử dụng, hoặc chuyển giao, Bên A sẽ thông báo bằng văn bản về việc đó cho Bên B trước ít nhất mười lăm (15) ngày.
 2. Bất kỳ và tất cả các chi phí phát sinh trong việc thay đổi phương án dịch vụ kiểm soát do theo yêu cầu của Bên A sẽ được thanh toán bởi Bên A.

Điều 6. Quản lý Thiết bị

 1. Để đảm bảo dịch vụ được cung cấp một cách thỏa đáng, hàng tháng Bên B sẽ kiểm tra, sửa chữa, hoặc bảo dưỡng thiết bị.
 2. Bên A sẽ quản lý các thiết bị với sự quan tâm thích đáng để Bên B có thể cung cấp dịch vụ một cách thỏa đáng. Do vậy, Bên A sẽ không thay đổi, dịch chuyển, gây hư hại cho thiết bị hoặc vận hành thiết bị một cách bất thường.
 3. Các nghĩa vụ của Bên A như được quy định tại Khoản 2 của Điều 6 cũng sẽ được áp dụng cho các nhân viên và công nhân của Bên A.
 4. Nếu Bên A phá hủy, gây hư hại, hoặc làm mất thiết bị, vi phạm những nghĩa vụ được quy định tại Khoản 2 hoặc 3 của Điều 6, Bên A sẽ bồi thường cho Bên B các khoản cần thiết để bảo trì thiết bị trên cơ sở sự thống nhất của các Bên. Trong trường hợp đó Bên B sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào về thiệt hại mà Bên A gánh chịu.
 5. Nếu thiết bị bị phá hủy, hư hại, hoặc mất, hoặc trong trường hợp thiết bị bị hỏng vì các lý do mà không phải là do lỗi Bên A, Bên A có thể yêu cầu Bên B sửa chữa và/hoặc thay thế các bộ phận miễn phí. (thời hạn)
 6. Tất cả mọi loại thiết bị đều thuộc về Bên B Khi hết hạn hợp đồng cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, các thiết bị sẽ được Bên B thu hồi lại tại địa điểm đã lắp đặt cho Bên A.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của hai bên

 1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

– Cung cấp điện, nước, mặt bằng để bên Bên B thực hiện công việc và cử nhân viên nghiệm thu công việc sau khi bên Bên B hoàn thành công việc.
– Thanh toán phí và các chi phí khác phát sinh đúng, đủ theo như thỏa thuận.
– Không được trưng dụng nhân viên của bên Bên B làm việc khác trong thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ diệt côn trùng
– Bên A có quyền yêu cầu Bên B và nhân viên của Bên B bồi thường những thiệt hại vật chất mà Bên B và nhân viên của Bên B gây ra trong quá trình thực hiện dịch vụ.

 1. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

– Đảm bảo hoàn thành công việc với hiệu suất và hiệu quả cao, theo đúng cam kết ban đầu.
– Bên Bên B cử giám sát kỹ thuật phối hợp cùng bên Bên A để đôn đốc, kiểm tra tiến độ, chất lượng công việc.
– Cam kết nhân viên của mình tuân thủ mọi nội quy, quy định của bên Bên A khi thực hiện công việc; phải tuyệt đối đảm bảo an ninh, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường trong quá trình làm việc.
– Đảm bảo toàn bộ vật tư, trang thiết bị, hóa chất đều an toàn với môi trường, người sử dụng và được sự đồng ý của bên Bên A.
– Bên B đảm bảo và chịu bồi thường đối với những thiệt hại do quá trình thực hiện công việc của bên Bên B gây ra hoặc những thiệt hại liên quan nếu có căn cứ rõ ràng, được ghi nhận bằng biên bản có sự chứng kiến, xác nhận của các Bên.

Điều 8. Hợp tác trong việc tu bổ cơ sở vật chất

 1. Để cung cấp dịch vụ diệt côn trùng một cách hiệu quả, Bên B có thể yêu cầu Bên A tu sửa/ bổ sung hoặc cải thiện địa điểm sử dụng dịch vụ kiểm soát và các cơ sở xung quanh hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết khác mà không được gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của Bên A.
 2. Bên A sẽ mở rộng hợp tác liên quan tới những yêu cầu của Bên B theo Khoản 1 của Điều 7 trong hợp đồng cung cấp dịch vụ diệt côn trùng này nếu như việc thực hiện đó không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của Bên A.

Điều 9. Phí dịch vụ

 1. Bên A sẽ thanh toán phí dịch vụ (có bảng kê chi tiết đính kèm) vào ngày đã thỏa thuận với Bên B trên cơ sở hàng tháng.
 2. Trường hợp có thay đổi địa điểm cần diệt côn trùng hoặc phạm vi dịch vụ đã được cung cấp, Bên B và Bên A sẽ cùng thảo luận để điều chỉnh phí dịch vụ diệt côn trùng.

Điều 10. Chấm dứt Hợp đồng

 1. Nếu Bên B xao nhãng trong việc thực hiện các dịch vụ đã ký kết, hoặc có những biểu hiện tương tự, và trong trường hợp đó Bên B không có những hành động hợp lý kể cả sau khi Bên A yêu cầu Bên B cung cấp các dịch vụ như đã ký kết hoặc thực hiện việc sửa chữa trong vòng 30 ngày thì Bên A có thể chấm dứt Hợp đồng bằng cách gửi văn bản thông báo cho Bên B.
 2. Nếu Bên A có ít nhất hai lần không trả phí dịch vụ hàng tháng và không thanh toán đầy đủ kể cả sau khi Bên B đã yêu cầu Bên A thanh toán trong vòng ba mươi (30) ngày, hoặc trong trường hợp phí dịch vụ kiểm soát không thể thanh toán do phá sản hoặc bỏ trốn hoặc do không nắm được tung tích của Bên A, hoặc nếu việc tiếp tục cung cấp dịch vụ sẽ trở nên khó khăn do yêu cầu không hợp lý từ Bên A, Bên B có thể chấm dứt Hợp đồng này bằng cách gửi văn bản thông báo cho Bên A. Nếu không thể tìm được Bên A do bỏ trốn hoặc không nắm được tung tích của Bên A, Bên B có thể chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ diệt côn trùng bằng cách gửi văn bản thông báo ý định chấm dứt Hợp đồng này đến địa chỉ của Bên A được quy định trong Hợp đồng.

Điều 11. Phí chậm trả

Nếu không thanh toán phí dịch vụ trong ngày đã thỏa thuận mà không có lý do chính đáng, Bên A sẽ phải thanh toán phí dịch vụ hàng tháng cộng với phí chậm trả được tính toán bằng cách áp dụng lãi suất hàng năm của ngân hàng là 15% trên khoản phí dịch vụ chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

Điều 12. Phạt Hợp đồng

Điều khoản này chỉ áp dụng sau khi Bên B lắp đặt cho Bên A các thiết bị được liệt kê bên trên (nếu có).
Nếu đơn phương chấm dứt Hợp đồng này trong thời hạn có hiệu lực, Bên A sẽ phải thanh toán các khoản phạt theo các tiêu chuẩn vận hành thiết bị trong các tháng có hiệu lực còn lại của hợp đồng cung cấp dịch vụ diệt côn trùng này

Điều 13. Sử dụng Logo Thành viên/ tài liệu đính kèm của Bên B

 1. Bên A nên sử dụng Logo Thành viên của Bên B hoặc tài liệu đính kèm được cung cấp bởi Bên B.
 2. Bên A chỉ có thể sử dụng Logo Thành viên của Bên B hoặc tài liệu đính kèm trong thời hạn của Hợp đồng này.
 3. Các tài liệu có kèm theo Logo sẽ không còn giá trị khi Hợp đồng kết thúc.
 4. Nếu hết hạn Hợp đồng, tài liệu đính kèm, logo sẽ bị gỡ bỏ và Bên B sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào cho thiệt hại gây ra bởi việc gỡ bỏ tài liệu đính kèm và logo.
 5. Bên A sẽ không đưa ra ý kiến về những thiệt hại không thể tránh khỏi đối với các cơ sở của Bên A như phần nội thất (giấy dán tường, tường) khi Logo Thành viên của Bên B hoặc tài liệu được đính kèm theo Hợp đồng giữa Bên A và Bên B bị gỡ bỏ.

Điều 14. Bất khả kháng

 1. Nếu bất kì nguyên nhân nào được nêu dưới đây xảy ra, một bên sẽ thông tin cho bên kia về việc đó (bên thông tin cho bên kia về những nguyên nhân sau đây sẽ được gọi là “Bên thông báo”). Nếu những nguyên nhân đó tiếp tục tồn tại, Bên B và Bên A sẽ không phải chịu trách nhiệm cho việc không thực hiện Hợp đồng này. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể thông báo cho bên kia ngay khi xảy ra những nguyên nhân đó trong những tình huống không thể tránh được, Bên thông báo sẽ lập tức thông báo ngay sau khi tình huống không thể tránh được không còn tồn tại.

① Thảm họa thiên nhiên và các lí do xảy ra vượt tầm kiểm soát của các bên.
② Không thể cung cấp dịch vụ bình thường do xảy ra đình công, bãi công, đóng cửa nơi làm việc, hoặc các tranh chấp khác của Bên A hoặc của Công ty.
③ Bên B gặp khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ do thay đổi môi trường mà có ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu vực là đối tượng của dịch vụ kiểm soát và thực hiện dịch vụ.

 1. Khi các nguyên nhân được chỉ ra ở Khoản 1 nêu trên được giải quyết, Bên thông báo sẽ lập tức thông báo cho bên kia về ngày tiếp tục dịch vụ hoặc yêu cầu tiếp tục dịch vụ.
 2. Nếu bất kì nguyên nhân được chỉ ra ở Khoản 1 nêu trên xảy ra trong một (1) tháng hoặc hơn, bên còn lại của Bên thông báo có thể chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ diệt côn trùng bằng cách gửi văn bản thông báo đến Bên thông báo.

Điều 15. Thời gian thực hiện dịch vụ

Thời gian làm việc: trong tuần từ thứ …… đến thứ ……, từ …giờ… đến …giờ… (không làm việc vào ngày nghỉ: thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà Nước). Nếu Bên A yêu cầu Bên B cung cấp dịch vụ vào ngày nghỉ thì Bên A sẽ phải trả thêm phí, nếu trường hợp khẩn cấp có sự thỏa thuận của hai bên thì Bên A sẽ không phải trả thêm phí dịch vụ.

Điều 16. Các quy định khác

 1. Các vấn đề khác ngoài những vấn đề đã được quy định trong Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng thiện chí giữa Bên B và Bên A. Bất kỳ và tất cả các vấn đề chưa được giải quyết sẽ được điều chỉnh bởi các luật và tập quán thương mại có liên quan.
 2. Hợp đồng này có thể được sửa đổi hoặc điều chỉnh bởi văn bản thỏa thuận ký kết bởi Bên B và Bên A.
 3. Tòa án có thẩm quyền sẽ xét xử bất kỳ và tất cả các vấn đề kiện cáo có liên quan đến hợp đồng cung cấp dịch vụ diệt côn trùng theo Luật Tố tụng Dân sự.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

Hi vọng bài viết tham khảo về mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ diệt côn trùng trên đây đã cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin cần tìm hữu ích. Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ diệt côn trùng tại nhà có thể liên lạc với công ty để được tư vấn kĩ càng hơn.


GFC - TẬP ĐOÀN GFC

GFC Pest Control là Top công ty Kiểm soát côn trùng lớn nhất Việt Nam với hơn 25 năm kinh nghiệm diệt côn trùng - diệt mối - diệt kiến - diệt chuột - diệt muỗi - diệt ruồi - diệt gián Đức - diệt mối sinh học . Thông tin liên hệ:

TP.HCM : Tầng 18, tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Hà Nội : Tầng 12, Toà nhà Licogi 13 Tower, 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Đà Nẵng : 232 đường 2/9 , Phường Hòa Cường Bắc , Quận Hải Châu , TP.Đà Nẵng

Hotline: 1900 3046 - 028 4455 3046

Email: KhuTrungXanh@gmail.com - info@KhuTrungXanh.com

Website: KhuTrungXanh.com